KREDYT INWESTYCYJNY DLA FIRM

Chcesz rozwijać swoje przedsiębiorstwo ???

Przyjdz do nas... Mamy dla Ciebie ciekawą ofertę !!!

 

CECHY KREDYTU

 Kredyt przeznaczony jest na:

 • okres kredytowania do 15 lat;
 • oprocentowanie WIBOR 3M + marża od 3,00 p.p. do 5,25 p.p w stosunku rocznym;
 • prowizja od 0,75 % do 2,00 %;
 • udział środków własnych wynośi od 0 % do 20 %;
 • do rozliczenia kredytu honorowane będą przez Bank rachunki i faktury wystawione do 6 miesięcy przed datą uruchomienia kredytu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: 

 • kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport oraz inny dokument ze zdjęciem) i ich oryginały do wglądu;
 • osoby nie będące dotychczas klientami Banku powinny w każdym przypadku przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem lub jeden dokument, który w każdym przypadku należy sprawdzić w CBD-DZ;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP;
          a po dokonaniu wpisu /przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:
 • kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport oraz inny dokument ze zdjęciem) i ich oryginały do wglądu;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że dana osoba nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP.
Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej:
 • kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość każdego wspólnika (dowód osobisty/paszport czy też inny dokument ze zdjęciem) i ich oryginały do wglądu;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w gminie, każdego wspólnika;
 • umowa spółki cywilnej na podstawie której wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą z innymi podmiotami;
 • zawiadomienie o nadaniu spółce numerów: REGON, NIP;
          a po dokonaniu wpisu / przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:
 • kopia dokumentu stwierdzająca tożsamość każdego wspólnika (dowód osobisty/paszport lub inny dokument ze zdjęciem) i ich oryginały do wglądu;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że wspólnicy spółki cywilnej nie są wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • umowę spółki cywilnej, na podstawie której wspólnicy spółki cywilnej wykonują działalność gospodarczą z innymi podmiotami;
 • zawiadomienie o nadaniu numeru REGON spółce (a nie poszczególnym wspólnikom);
 • zawiadomienie o nadaniu spółce numeru NIP. 

Spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna:

 • umowa spółki w przypadku spółki jawnej;
 • umowa spółki w formie aktu notarialnego w przypadku spółki komandytowej;
 • statut w formie aktu notarialnego w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej;
 • aktualny wyciąg z rejestru handlowego;
 • zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP;
          a po dokonaniu wpisu/ przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:
 • umowa spółki w przypadku spółki jawnej;
 • umowa spółki w formie aktu notarialnego w przypadku spółki komandytowej;
 • statut w formie aktu notarialnego w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • zawiadomienie o nadaniu NIP. 
Spółka partnerska:
 • umowa spółki w formie aktu notarialnego;
 • postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • zawiadomienie o nadaniu numeru REGON, NIP. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji:
 • umowa spółki lub akt założycielski (przy spółkach jednoosobowych) w formie aktu notarialnego;
 • potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców;
 • uchwała o powołaniu zarządu, bądź powołaniu pełnomocnika
  (w jednoosobowych spółkach z ograniczona odpowiedzialnością w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki);

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • umowa spółki lub akt założycielski (przy spółkach jednoosobowych) w formie aktu notarialnego;
 • postanowienie o wpisie do rejestru handlowego;
 • aktualny wyciąg z rejestru handlowego;
 • zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP;
          a po dokonaniu wpisu /przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:
 • umowa spółki lub akt założycielski (przy spółkach jednoosobowych) w formie aktu notarialnego;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP.
Spółka akcyjna w organizacji:
 • statut w formie aktu notarialnego;
 • potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców;
 • uchwała o powołaniu zarządu bądź powołaniu pełnomocnika chyba, że spółka jest reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie.
Spółka akcyjna:
 • statut w formie aktu notarialnego;
 • aktualny wyciąg z rejestru handlowego;
 • zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP;
          a po dokonaniu wpisu /przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:
 • statut w formie aktu notarialnego;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP.
Spółdzielnia:
 • statut w formie aktu notarialnego;
 • aktualny odpis z rejestru sądowego spółdzielni;
 • uchwała walnego zgromadzenia / zebrania przedstawicieli spółdzielni o maksymalnej sumie zobowiązań;
 • zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP;
          a po dokonaniu wpisu /przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:
 • statut w formie aktu notarialnego;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • uchwała walnego zgromadzenia/ zebrania przedstawicieli spółdzielni o maksymalnej sumie zobowiązań;
 • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP.
Przedsiębiorstwo państwowe:
 • statut;
 • odpis aktualny z rejestru sądowego przedsiębiorstw państwowych;
 • zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP;

          a po dokonaniu wpisu / przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:

 • statut;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP.
Jednostka badawczo-rozwojowa:
 • statut;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP.

Przedsiębiorca zagraniczny (przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne):

 • statut lub inny dokument założycielski;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,;
 • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP.
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych:
 • statut;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej;
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonym w KRS);
 • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP.
 •  

Inna osoba prawna, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą i podlega obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (za wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego):

 • statut lub inne dokumenty założycielskie;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP.
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • statut lub inny dokument założycielski;
 • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (w języku polskim);
 • zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS);
 • poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
 • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP.
Prywatna praktyka lekarska (poza wyżej wymienionymi dokumentami właściwymi dla formy prawnej tej działalności – np. osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo, spółka cywilna, spółka partnerska itp.):
 • potwierdzenie wpisu do rejestru indywidualnych lub grupowych praktyk lekarskich właściwej izby lekarskiej bądź potwierdzenie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich właściwej okręgowej izby lekarskiej;
 • w przypadku prowadzenia praktyki lekarskiej nie podlegającej ewidencji
  w Krajowym Rejestrze Sądowym ( np. jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej ) - zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON, NIP;
 • podpisana umowa z NFZ, jeżeli została zawarta.

Kancelaria notarialna, adwokacka i radców prawnych (poza wyżej wymienionymi dokumentami właściwymi dla formy prawnej tej działalności – np. osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo, spółka cywilna, spółka partnerska itp.):

kancelaria notarialna (prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej i nie podlega      ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym):
 • decyzja Ministra Sprawiedliwości o powołaniu kancelarii i wyznaczeniu jej siedziby lub wyciąg z rejestru kancelarii Ministra Sprawiedliwości, ewentualnie powołanie się na Monitor Polski, w którym Minister Sprawiedliwości ogłasza wykaz zarejestrowanych kancelarii notarialnych;
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON, NIP,
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
kancelaria adwokacka (prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej ):
 • uchwała okręgowej rady adwokackiej o wyznaczeniu siedziby kancelarii;
 • odpis z listy adwokatów prowadzonej przez właściwą okręgową radę adwokacką;
 • w przypadku prowadzenia kancelarii nie podlegającej ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej) - zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON, NIP;
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
kancelaria radców prawnych (prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej):
 • odpis z listy radców prawnych prowadzonej przez właściwą radę okręgową izby radców prawnych;
 • w przypadku prowadzenia kancelarii nie podlegającej ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej) - zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON, NIP;
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

wniosek o kredyt.pdf  wniosek o kredyt.pdf

 

wstecz

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

357 banków
zrzeszonych w grupie BPS SA
Ponad 7 000 bankomatów
dostępnych bez prowizji
infolinia: 84 627 37 86
info@bswerbkowice.pl

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.