INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

TRYB I ZASADY WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 

 

 

Klient Banku Spółdzielczego w Werbkowicach, zwanego dalej bankiem, ma możliwość złożenia reklamacji, a bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

 

 1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

 2. Klient może składać reklamacje:

  • w formie pisemnej – osobiście w Placówce Banku, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) na adres siedziby Banku;

  • ustnie – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty Klienta w Placówce Banku;

  • w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: reklamacja@bs.werbkowice.pl.

 3. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, dotyczącymi miejsca i formy złożenia reklamacji, Bank rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w tym w szczególności pocztą elektroniczną. Bank może dostarczyć odpowiedź pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

 4. Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie:

  • 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;

  • 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;

 5. W szczególnych przypadkach, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do:

  • 35 dni roboczych dla reklamacji, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;

  • 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

 6. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi – do Zarządu Banku, skorzystania z mediacji przed Rzecznikiem Finansowym lub Sądem Polubownym, wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

   

zal_1_-_formularz_zgloszenia_reklamacji_mbs.pdf  zal 1 - formularz zgloszenia reklamacji.pdf

zal_2_-_formularz_zgloszenia_reklamacji_dot._kart_mbs.pdf  zal 2 - formularz zgloszenia reklamacji dot. kart.pdf

 

 

wstecz

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

357 banków
zrzeszonych w grupie BPS SA
Ponad 7 000 bankomatów
dostępnych bez prowizji
infolinia: 84 627 37 86
info@bswerbkowice.pl

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.