Zarząd Banku Spółdzielczego  w Werbkowicach na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku, zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 19 maja 2023 r. (piątek) 
o godz.  15:00  w Restauracji „Rafinada” ul. Zamojska 6, 22-550 Werbkowice z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania.

2. Przedstawienie projektu „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli”. 

3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji:

 • Mandatowo – Wnioskowej;
 • Skrutacyjnej.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli”.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz z Zebrań Grup Członkowskich.

10. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Werbkowicach.

11. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2023 r.

12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 wraz z przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego przez Bank Spółdzielczy w Werbkowicach w roku 2022.

13. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.

14. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok 2022;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2022;
 3. przyjęcia kierunków działania Banku na 2023 r.;
 4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022;
 5. przestrzegania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego w roku 2022;
 6. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej;
 7. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
 8. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Banku może zaciągnąć  na okres lat 2023/2024;
 9. podziału zysku netto za rok 2022;
 10. dokonania zbiorowej wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

wstecz

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

357 banków
zrzeszonych w grupie BPS SA
Ponad 7 000 bankomatów
dostępnych bez prowizji
infolinia: 84 627 37 86
info@bswerbkowice.pl

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.