Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Werbkowicach

Zarząd Banku Spółdzielczego  w Werbkowicach na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku, zaprasza na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Restauracji „Karolina” ul. Zamojska 21, 22-550 Werbkowice z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji:

  • Mandatowo – Wnioskowej;
  • Wyborczej;
  • Skrutacyjnej.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

8. Uchwalenie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Werbkowicach”.

9. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.

10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2017, wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz zZebrań Grup Członkowskich.

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 Banku Spółdzielczego w Werbkowicach oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

12. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2018 r.

13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 wraz z przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Werbkowicach w roku 2017.

14. Ocena funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego przez Zebranie Przedstawicieli.

15. Przedstawienie protokołu z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.

16. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.

17. Przedstawienie oceny kwalifikacji poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez Komisję Wyborczą.

18. Wybory do Rady Nadzorczej.

19. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

20.Podjęcie uchwał w sprawie:

     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 r.;

     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2017;

     c) przyjęcia kierunków działania Banku na 2018r;

     d) przestrzegania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego za 2017 r.;

     e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;

     f) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Banku może zaciągnąćna okres lat 2018/2019;

     g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.;

     h) podziału zysku netto za rok 2017;

     i) pokrycia starty bilansowej z lat ubiegłych;

     j) ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady NadzorczejBanku Spółdzielczego w Werbkowicach;

     k) powołania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Werbkowicach na kadencję obejmującą lata 2018 - 2022;

     l) wyboru delegata na Zebranie Przedstawicieli Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z § 23 ust. 1 i ust.4 Statutu Banku na 21 dni przed terminem zwołania Zebrania Przedstawicieli w lokalu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach ul. Zamojska 1/1 w Werbkowicach będą wyłożone do wglądu następujące dokumenty:

a) roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Werbkowicach łącznie z rocznym sprawozdaniemfinansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,

b) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

c) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,

d) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W dniu Zebrania Przedstawicieli  dokumenty te będą wyłożone do wglądu przy stoliku obsługującym posiedzenie.

W przypadku braku wymaganej liczby uprawionych do głosowania drugi termin Zebrania Przedstawicieli  wyznacza się w tym samym dniu i miejscu na godz. 1030.

 

wstecz

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

357 banków
zrzeszonych w grupie BPS SA
Ponad 7 000 bankomatów
dostępnych bez prowizji
infolinia: 84 627 37 86
info@bswerbkowice.plZamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.